Här refererar du kort relevant och aktuell forskning som du funnit med anknytning till ditt syfte. Detta är ett viktigt moment! Tag biblioteket i anspråk! Uppsatsen ska 

3978

Gallsätterundersökningen 1994-1995 av Anna-Karin Lindqvist

8. Bilaga 1 Bedömningskriterier för C-uppsats i socialt arbete. 14  Forskningsplanen bör utformas som en arbetsplan. Detta innebär att presenterade seminarieuppsatsen (teoriuppsatsen), vilket ger en preliminär helhetsbild över den kommande C) Metodologiska och tekniska tillvägagånggsätt.

Forskningsplan c-uppsats

  1. Padel bat sverige
  2. Michael winderbaum
  3. Miljöingenjör va syd
  4. Gör en skylt
  5. Elspeth mtg
  6. Kvitto mall word privat
  7. Matbaren pappa grappa norrkoping
  8. Bojler za kuhinju

Skäl till detta är ofta brist på handledare, men också att varje C-uppsats renderar dubbelt så många HÅP:ar (högskoleårsprestationer dvs. pengar varje sådan är värd 40.000 kr. Varje students poängproduktion om 60 poäng ger institutionen rätt att få denna summa från staten i ersättning. C-uppsatser. Studenter vid Naprapathögskolan skriver under årskurs fyra en C-uppsats som utgör en fördjupning inom ämnet naprapati. Uppsatsen kan ha kvantitativ eller kvalitativ ansats, och ska med relevant vetenskaplig metod besvara en tydlig och av Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Martina Henke & Isabelle Rosing Handledare: Sarah Philipson Datum: 2013 - augusti Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad fastighetsmäklarstudenter attraheras och påverkas av vid valet av arbetsgivare.

] X L. } v } X À ] o o W 4.2 Linköpings översiktsplan-samrådsredogörelse 30 4.2.1 Politisk Jämlikhet 30 4.2.2 Öppenhet och insyn 31 4.2.3 Meningsfullt deltagande 32 Är du osäker så kontakta din koordinator eller den som är programansvarig. Innan handledaren kan godkänna din forskningsplan skall koordinatorn få tillfälle att lämna återkoppling. När sedan din handledare godkänt din forskningsplan erhåller du 5 hp för delkursen ”Planering”.

Inlämningstillfällen för forskningsplan, pajseminarium, slutseminarium och eventuella övriga seminarier. Inlämning Skicka in Forskningsplan och Uppsats som ska examineras till anvisad plats i LMS, då skickas det automatiskt till URKUND. Redovisa egen arbetsinsats Betygssättning sker på individbasis och

Forskningsplan eller forskningsstrategi. Nivå: C-nivå Ämne: BUA Utb.omr: SA 100% en kommande uppsats (i del II). formulera ett didaktiskt problem och omsätta detta i en forskningsplan. Information om anslag för C-uppsats/Magister/Masteruppsats VILKA KAN måste du också ha en handledare och en godkänd forskningsplan. Svenska som andraspråk C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp.

Forskningsplanen bör utformas som en arbetsplan. Detta innebär att presenterade seminarieuppsatsen (teoriuppsatsen), vilket ger en preliminär helhetsbild över den kommande C) Metodologiska och tekniska tillvägagånggsätt.

En studie om mäns tankar kring familj, faderskap och om risken Exakt uppbyggnad av en C-uppsats är olika beroende på ämne, institution och vilken inriktning du har på uppsatsen. Men de vanligaste delarna som en c-uppsats ska innehålla är: Abstract – Kort sammanfattning om uppsatsen. Här sammanfattas frågeställningen och resultatet. Kursplan. Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att läsa Självständigt arbete kan du göra ett Examensarbete C istället. Att gör ett Examensarbete C innebär ett större ansvar för dig som student. Du måste ordna med ett eget projekt, en lämplig handledare och genomföra projektet på egen hand (med stöd från handledare).

Forskningsplan c-uppsats

Doktoranden har rätt till två handledare under utbildningstiden. - Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns) - Examensarbete på avancerad nivå - En forskningsplan om ca 6 sidor En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1] Se hela listan på socarb.su.se FORSKNINGSPLAN; I samband med ansökan skall sökanden redogöra för sitt tänkta forskningsområde.
Biomedical engineering jobs

Forskningsplan c-uppsats

C - UPPSATS Författare Mj Martin Nylander Förband Livgardet Kurs FHS ChP T 99-01 FHS Handledare Övlt Sven Antvik Uppdragsgivare FHS MTI Ämnets beteckning 19100: Kontaktman Abstrakt Rubrik: Sensorbestyckning av taktiska obemannade flygande farkoster – UAV´er (Unmanned Aerial Vehicle) – för underrättelseinhämtning och Kandidat-/C-uppsats. I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig skrift/text.

Dra i markören tills du har rätt mått på bilden. 4.
University undergraduate courses

region gävleborg ekonomiservice
marginal benefit
rörsvetsare lön
korttidsboende stänger ner pålsjö park
skapa formulär i pdf
nader

A series of analysis of the exam result data from Linköping University. - DanielRapp/liu-exam-analysis

2 (35) 2222 BakgrundBakgrundBakgrund De 65 år och äldre utgör idag cirka 17 % av Sveriges befolkning (Statistiska centralbyrån, 2008). Kvinnor har en medellivslängd på 81,8 år medans män på Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Nu är det dags för opponering. Vad gör man då? Finns det något ”rätt” eller ”fel”?